Network Menu

Ansökningshandlingar

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

SWEA_stipendium_litteratur_blankSWEA:s stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället tilldelas en väl meriterad doktorand. Stipendiet är avsett som forskningsanslag, att användas som hjälp att komma vidare och slutföra avhandlingen.

Stipendiaternas arbete som forskare, föreläsare och översättare främjar i allra högsta grad SWEA:s målsättning, att sprida svensk kultur i världen.

Om inget annat är skrivet i instruktionerna kan alla handlingar skrivas på antingen svenska eller engelska. Övriga handlingar kan lämnas in elektroniskt (helst som PDF och bifogat med ansökan eller ett e-postmeddelande) eller som papperskopia per brev.

Följande handlingar krävs:

1. Ansökan — länk till blanketten ligger längst ner på sidan. Ansökan skickas automatiskt till kommittén. Alla eller några av de andra handlingar kan skickas, om så önskas, som zip-fil bilaga med ansökan.

2. En meritförteckning (cv)

3. En detaljerad beskrivning av ämnet för doktorsavhandlingen. Vår oberoende jury kommer med hjälp av andra sakkunniga inom ämnesområdet, att noggrant utvärdera varje projekt. De tar hänsyn till förmågan att framgångsrikt fullfölja projektet samt dess betydelse ur forskningssynpunkt.

Viktigt är att ange de ämnesområden du önskar utforska och vilken metodik som kommer att tillämpas. Nämn också redan publicerade forskningsrapporter och uppge om någon del av forskningen bedrivs i Sverige samt vilka kontakter som tagits med institution i Sverige.

4. Förslag till hur eventuellt stipendium ska användas.

5. En kort presentation av dig som person på svenska.

Frågor som bör beröras:

 • Hur hörde du talas om stipendiet?
 • Hur blev du intresserad av Sverige och det svenska språket?
 • Hur skulle du beskriva dig själv som forskare?
 • Hur blev du intresserad av det område som du ägnar din avhandling?
 • Hur skulle du lägga upp ett föredrag om din forskning för SWEA:s medlemmar?

6. Tre rekommendationsbrev. Ett av dessa ska vara skrivet av handledare eller motsvarande vid den sökandes institution.

De som skriver rekommendationsbreven bör

 • vara informerade om stipendiets inriktning
 • vara informerade om den sökandes ämne och att det har registrerats samt direkt kunna referera till väsentliga punkter i arbetet
 • ange sin relation till den sökande och vilket intresse han/hon har att projektet fullföljs.

Minst ett rekommendationsbrev bör

 • intyga den sökandes kunskap i svenska språket
 • styrka den sökandes kvalifikationer som föreläsare, vilket kommer att beaktas.

Ett rekommendationsbrev från en institution i Sverige är en fördel.

7. Andra bilagor. Kopior av artiklar ur tidskrifter och liknande som den sökande önskar åberopa, kan antigen skickas som PDF med ansökan eller via e-post ELLER som papperskopia per brev till en av nedanstående kommittéledamöter.

Deadline

Komplett ansökan inklusive bilagor ska skickas senast den 15 januari. Även rekommendationsbreven kan bifogas i pdf-format via ansökningsblanketten.

För ytterligare information, kontakta gärna kommittén.

SWEA Internationals kommitté för litteraturstipendiet

e-post till kommittén: litstip(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

 • Barbro Westín, sammankallande (SWEA Toronto)

Till ansökningsblanketten >>>